17.04.2014 r., Rada Europy opublikowała przewodnik dla użytkowników internetu. Głównym celem przewodnika jest prezentacja w sposób przystępny wiedzy o prawach człowieka w środowisku online a także upowszechnienie wiedzy na temat działań, które mogą podjąć internauci, gdy ww. prawa są naruszane.


Twórcy przewodnika skupili się na przekazaniu użytkownikom wiedzy jak korzystać z praw człowieka w środowisku online. Zwłaszcza dotyczy to tych praw, na które Internet ma największy wpływ: dostęp i niedyskryminacja, wolność wypowiedzi i informacji, wolność zgromadzeń, zrzeszania się i uczestnictwa, prywatność i ochrona danych, edukacja i umiejętność czytania i pisania, ochrona dzieci i młodzieży oraz prawo do skutecznych środków zaradczych w przypadku naruszenia praw człowieka.

Przewodnik jest efektem szerokich konsultacji interesariuszy z rządami, prywatnymi firmami (w tym także z firmami telekomunikacyjnymi i dostawcami usług internetowych), organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz przedstawicielami społeczności dysponującymi umiejętnościami korzystania z nowoczesnych technologii a także w wyniku konsultacji ze środowiskiem akademickim.

Przewodnik jest oparty na prawach i wolnościach zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zgodnych z wykładnią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz na innych konwencjach i aktach prawnych Rady Europy. Został on przyjęty przez Komitet Ministrów reprezentujący 47 państw członkowskich Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy Thorbjørn Jagland w swojej wypowiedzi podkreślił: "Rządy, przedsiębiorstwa prywatne i inne podmioty są zobowiązane do przestrzegania praw człowieka zarówno w życiu jak i w sieci. Będziemy z nimi współpracować w celu wdrożenia w życie zasad prezentowanych przez przewodnik oraz w celu zapewnienia, że użytkownicy Internetu mają dostęp do możliwości zadośćuczynienia, w sytuacji kiedy ich prawa zostały ograniczone lub pogwałcone".


Przewodnik Praw Człowieka w skrócie:


Dostęp i niedyskryminacja. Dostęp jest czynnikiem umożliwiającym korzystanie z innych praw człowieka. Co do zasady, użytkownicy nie powinni być odłączani od internetu wbrew ich woli, z wyjątkiem sytuacji, gdy wynika to z decyzji sądu.

Wolność wyrażania opinii i informacji. Użytkownikom przysługuje wolność ekspresji online oraz dostępu do informacji i opinii innych osób, w tym również takich, które mogą szokować lub niepokoić, jednocześnie szanując reputację i prywatność innych osób. Władze publiczne mają obowiązek poszanowania i ochrony tego prawa. Wszelkie ograniczenia tej wolności muszą mieć uprawniony cel zgodnie z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, np. ochronę bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego, i muszą być zgodne z ustawodawstwem praw człowieka. Ograniczenia mogą się stosować wobec form ekspresji, które nawołują do dyskryminacji, nienawiści lub przemocy. Użytkownicy mogą zdecydować, by nie ujawniać ich tożsamości online, muszą być jednak świadomi, że władze krajowe mogą podjąć środki w celu ujawnienia ich tożsamości.

Wolność zgromadzenia, stowarzyszenia i uczestnictwa. Użytkownikom przysługuje wolność wyboru jakiejkolwiek strony internetowej, aplikacji i innych usług, by stowarzyszać się i gromadzić. Mają również prawo do pokojowego protestowania online. Jednakże muszą być świadomi, że w przypadku, gdy protesty online prowadzą do blokady, przerwania usług lub szkody w mieniu innych osób, mogą wyciągnięte wobec nich konsekwencje prawne.

Prywatność i ochrona danych osobowych. Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane jedynie, jeśli wyrazili na to zgodę bądź gdy jest to przewidziane ustawą. Użytkownicy powinni być poinformowani, jakie dane osobowe są przetwarzane lub przekazywane stronom trzecim, kiedy, przez kogo, w jakim celu, oraz powinni wykonywać kontrolę nad tymi danymi (sprawdzanie ich prawidłowości, występowanie o korektę lub skasowanie). Użytkownicy nie powinni być poddani ogólnemu dozorowi lub środkom przechwytywania, poza wyjątkowymi okolicznościami przewidzianymi przez prawo, takimi jak dochodzenie karne.

Edukacja i umiejętność czytania. Użytkownicy powinni mieć dostęp do edukacji online.

Ochrona dzieci i młodych osób. Dzieci i młodzi ludzie są uprawnieni do szczególnej ochrony i wskazówek przy użytkowaniu internetu. Jeśli treść, którą opublikowali, naraża na szwank ich godność, bezpieczeństwo lub prywatność, bądź może być szkodliwa dla nich w przyszłości, powinna być, na ich wniosek, skasowana w szybkim czasie. Powinny one być również chronione przed ingerencją w ich dobrostan fizyczny, psychiczny i moralny, w szczególności w odniesieniu do wykorzystania i nadużycia seksualnego.

Prawo do skutecznych środków w razie naruszeń. Użytkownicy mają prawo do skutecznego środka odwoławczego w razie ograniczenia lub naruszenia ich praw człowieka. Możliwości uzyskania remedium – którym niekoniecznie musi być od razu droga prawna – powinny być dostępne i przystępne. Skuteczne środki mogą przysługiwać bezpośrednio od dostarczycieli usług internetowych, władz publicznych i/lub krajowych organów praw człowieka, oraz mogą one – w zależności od naruszenia – obejmować dochodzenie, wyjaśnienie, odpowiedź, korektę, przeprosiny, przywrócenie, podłączenie na nowo i odszkodowanie.

Dostarczyciele usług internetowych, dostarczyciele dostępu do treści i usług online oraz inne przedsiębiorstwa i władze krajowe powinny dostarczyć użytkownikom łatwo dostępną informację na temat ich praw i możliwych środków odwoławczych. Władze krajowe mają obowiązek ochrony użytkowników przed działalnością kryminalną popełnianą w internecie lub z jego wykorzystaniem.

Przy rozstrzyganiu o ich prawach i obowiązkach lub w razie oskarżenia o przestępstwo popełnione z wykorzystaniem internetu, użytkownicy mają prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia ich sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd, a także prawo do skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka po wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków krajowych.


Źródło: GIODO


Wiecej informacji – Przewodnik Rady Europy ws. praw człowieka dla użytkowników internetu

ENSI Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa, tel.: +48 22 620 12 00, faks: +48 22 620 12 53, e-mail: info @ ensi.net
 Polityka cookies/ Polityka prywatności    Copyright © ENSI 2006-2020


Serwis https://www.ensi.net korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Możesz w każdej chwili sam zdecydować, które cookies chcesz zablokować, odpowiednio zmieniając ustawiania w swojej przeglądarce. Więcej informacji o tym, jakich cookies używamy i w jakim celu, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.