ENSI


KongresIOD

Udział w dyskusjach wzięli:


Maciej Byczkowski Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu ENSI, od 2007 r. Prezes Zarządu SABI - Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (wcześniej: Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji). Pełnił funkcję Członka Zarządu Związku Firm Ochrony Danych Osobowych - ZFODO (2018-2019). Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu KrajowejIzby Gospodarczej (2004 - 2013). Brał udział w pracach: sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych (2007 - 2010); pracach Zespołu ekspertów powołanego przez GIODO, który opracował projekt zmiany ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy deregulacyjnej Ministerstwa Gospodarki dla przedsiębiorców(2011 - 2014); sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczeniem biurokracji nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej - deregulacja IV (2014) oraz pracach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nad opracowywaniem nowych projektów wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie wykonywania zadań ABI (2014 - 2015). Uczestniczył również w pracach nad zmianą rozporządzenia wykonawczego w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych do ustawy o ochronie danych osobowych oraz konsultacjach w przygotowaniu polskiego stanowiska na forum Rady Europy w związku z reformą ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Ekspert i audytor bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych (ponad 20 lat doświadczeń). Współtwórca Metodyki TISM, Metodyki TSM-BCP, Metodyki TSM - całościowej koncepcji zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Twórca metodyki Zarządzania Procesami Przetwarzania Danych Osobowych (PBDO). Wraz z zespołem przygotował ponad 400 organizacji do wypełniania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych; przeszkolił ponad 30 000 osób. Pełnił od 1999 r. funkcję ABI - a obecnie od 25 maja 2018 r. pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych (w ramach outsourcingu) w różnych organizacjach. Prowadził wiele projektów wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji (wg TISM oraz normy ISO 27001) w organizacjach wielu branż w Polsce. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Wykładał na Politechnice Warszawskiej (Wydział Zarządzania) - Studium podyplomowe "Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT" oraz na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie - Studia podyplomowe "Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych". Aktualnie wykłada w Polskiej Akademii Nauk na Studiach podyplomowych "Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych" (w ramach którego jest również członkiem Rady Programowej). Autor licznych publikacji z dziedziny bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych. Uczestniczy lub uczestniczył w projektach wdrożenia RODO w ponad 100 organizacjach w Polsce. Bierze udział w pracach Grupy ds. Ochrony Danych Osobowych, powołanej przez Ministra Cyfryzacji.


Michał Kaczorowski Michał Kaczorowski – radca prawny, Senior Commercial Counsel CEE w Google. Członek Zarządu SABI - Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych oraz Konfederacji Europejskich Organizacji Inspektorów Ochrony Danych (CEDPO). Uczestniczy w pracach Zespołu RODO Związku Pracodawców Branży Internetowej (IAB Polska). Był ekspertem prawnym Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB. Wykładowca i prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach dotyczących przetwarzania danych i nowych technologii. Autor licznych publikacji z tej tematyki.


Maciej Kołodziej Maciej Kołodziej – Ekspert i konsultant ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, informatyki śledczej i systemów teleinformatycznych oraz audytor wiodący i wykładowca ISO/EIC 27000. Zajmuje się doradztwem przy wdrażaniu procesów wynikających z regulacji dotyczących prawa ochrony prywatności w społeczeństwie informacyjnym i zabezpieczeń w systemach IT. Wspiera biznes w procedurach zachowania ciągłości działania, przywracania procesów po awariach i odzyskiwania danych W spółce e-Detektywi wykonuje ekspertyzy z zakresu aplikacji, sieci i systemów teleinformatycznych oraz urządzeń służących do przetwarzania i ochrony informacji. Wiceprezes Zarządu (od 2013 r., III kadencja) Stowarzyszenia SABI. Od ponad 20 lat zajmuje się ochroną danych osobowych. Nadzorował i koordynował złożone procesy ochrony informacji i danych osobowych. Uczestniczył w wielu branżowych projektach szkoleniowych dla instytucji rządowych, sektora publicznego, edukacji, bankowości, telekomunikacji oraz przedsiębiorstw branży e-commerce i nowych technologii. Wykładowca studiów podyplomowych dla IOD (ABI) w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Współorganizator i wykładowca studiów z bezpieczeństwa informacji i informatyki śledczej na krakowskiej Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki oraz w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. Współpracuje m.in. z: Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, Policją i Żandarmerią Wojskową. Autor publikacji związanych z ochroną danych osobowych, w tym: "Vademecum ABI / IOD" wydawnictwa CH Beck, "ODO w marketingu internetowym" wydawnictwa WiP oraz artykułów w prasie branżowej. Członek grup roboczych dotyczących regulacji prawnych i przyszłości Internetu, reklamy internetowej, e-commerce oraz rozwoju nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz prywatności w mediach elektronicznych.


Mirosław Sanek Mirosław Sanek – Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Poprzednio pełnił obowiązki zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Został powołany na to stanowisko 17 stycznia 2018 r. przez Marszałka Sejmu RP na wniosek Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Mirosław Sanek urodził się 1 października 1979 r. w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działalność zawodową rozpoczynał jako pracownik biur poselskich i senatorskich. Zajmował się przede wszystkim ochroną praw lokatorów kamienic prywatnych. Następnie pracował jako radca w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Biurze Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego. Jako prawnik z ramienia Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich m. in. reprezentował nauczycieli w sprawach dyscyplinarnych i sądowych. W Ministerstwie Edukacji Narodowej pełnił rolę doradcy Ministra. Następnie objął funkcję szefa Gabinetu Politycznego. W ostatnim czasie zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest stałym współpracownikiem krakowskiego Ośrodka Myśli Politycznej. Przed powołaniem na stanowisko należał także do redakcji dwumiesięcznika Arcana. Autor artykułów z zakresu prawa konstytucyjnego.


Grzegorz Sibiga adw. dr Grzegorz Sibiga – Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN "Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych", przewodniczący rady naukowej SABI - Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony danych, adwokat i partner w Kancelarii Prawnej Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, w kancelarii kieruje zespołem zajmującym się ochrona danych osobowych. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rady programowej czasopism: "Prawo Mediów Elektronicznych" i "Informacja w Administracji Publicznej", a także członek rady konsultacyjnej miesięcznika "IT w Administracji" .Doświadczenie zdobywał, pracując na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej m.in. jako dyrektor Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Był ekspertem sejmowym w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz kilku nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej.


Agnieszka Budzyn – Ekspert ENSI w dziedzinie audytów i konsultacji z zakresu ochrony danych osobowych. Od ponad jedenastu lat zajmuje się zagadnieniami ochrony danych osobowych. Praktykę zawodową zdobyła podczas pracy w Departamencie Inspekcji Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Odbyła ponadto staże w Biurze Europejskiego Rzecznika Ochrony Danych w Brukseli (gdzie pracowała jako zewnętrzny ekspert) oraz w Urzędzie Europejskiego Rzecznika Ochrony Danych i Dostępu do Informacji w Niemczech. Do zespołu ENSI dołączyła w 2014 r. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie udzielania porad i opinii w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, a także w zakresie prowadzenia czynności kontrolnych oraz postępowań administracyjnych w przedmiocie naruszeń ochrony danych osobowych. Jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji wspierała administratorów w zapewnianiu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Obecnie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych (w ramach outsourcingu) w różnych organizacjach. Jako ekspert ENSI wykonuje zarówno audyty zgodności organizacji z wymaganiami RODO, jak też prowadzi projekty wdrożeniowe mające na celu ich dostosowanie do tych wymagań. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych - w tym z tematyki RODO - dla osób, które spotykają się z tymi zagadnieniami w swojej pracy zawodowej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe "Zarządzenie bezpieczeństwem Informacji" organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.O KONGRESIE |  AGENDA | POZOSTAŃMY W KONTKACIEWszelkich informacji na temat 24 Kongresu IOD udziela
p. Aleksandra Jarzębska:
tel. (22) 620 12 00, 243 15 98,
e-mail: aleksandra . jarzebska [at] ensi.net, https://www.ensi.netENSI Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa, tel.: +48 22 620 12 00, faks: +48 22 620 12 53, e-mail: info @ ensi.net
Polityka prywatności    Copyright © ENSI 2006-2021