ENSIAGENDA XXI KONGRESU ABI


ABI 2017 – PRZYGOTOWANIE
DO FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCHKongres poświęcony przygotowaniu do stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)27 – 28 kwietnia 2017 r., Manor House, Pałac Odrowążów, Chlewiska

Opracował Komitet programowy XXI Kongresu ABI w składzie:
Maciej Byczkowski oraz adw. dr Grzegorz Sibiga

Prolog (26.04.2017 r.)


Spotkanie - dyskusja


1. Od Administratora do Inspektora – 20 lat doświadczeń ABI:

 • Rys historyczny funkcji ABI
 • Doświadczenia z XX Kongresów ABI
 • Przyszłość ABI.


Dzień pierwszy (27.04.2017 r.):1. Panel dyskusyjny: „Podejście do wykonywania głównych obowiązków RODO”.

 • Współadministrator:
  • sytuacje wspólnego (przez więcej co najmniej dwóch ADO) ustalania celów i sposobów przetwarzania danych;
  • wymogi dotyczące treści uzgodnień co do zakresu odpowiedzialności administratorów dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO.
 • Podmiot przetwarzający:
  • wybór właściwego procesora;
  • nowa treść umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i ich relacja do obecnych umów powierzenia.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  • ograniczenie powoływania się na szczególny przepis prawa – wymogi wobec takiego przepisu;
  • klauzula „prawnie uzasadnionego interesu” i jej relacja do „prawnie usprawiedliwionego celu”;
  • podstawa przetwarzania danych dla organów i podmiotów publicznych.
 • Zgoda na przetwarzanie danych:
  • różnica w stosunku do obecnej zgody na przetwarzanie;
  • szczególny rodzaj zgody – „wyraźna zgoda” – sytuacje pozyskiwania oraz wymogi;
  • możliwe sposoby pozyskiwania i wykazywania zgody;
  • łączenie różnych celów przetwarzania w jednym oświadczeniu.
 • Realizacja obowiązku informacyjnego wobec osoby, której dane dotyczą:
  • sposób realizacji oraz treść klauzul informacyjnych.
 • Nowe uprawnienia osoby, której dane dotyczą:
  • prawo do kopii danych;
  • prawo do przenoszalności danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania.
 • Wymogi dotyczące profilowania danych.

2. Panel dyskusyjny „Inspektor ochrony danych”.

 • Wyznaczenie inspektora – obowiązek czy fakultatywność:
  • kto i w jakich sytuacjach musi wyznaczyć inspektora?
  • jak stosować kryteria „głównej działalności”, „dużej skali” oraz „regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą” przy ustalaniu obowiązku wyznaczenia inspektora?
  • wyznaczanie jednego inspektora w grupach kapitałowych oraz dla kilku organów lub podmiotów publicznych.
 • Status inspektora:
  • niezależność i zakaz karania inspektora;
  • wsparcie inspektora przez ADO;
  • konflikty interesów.
 • Tajemnica inspektora.
 • Zakres obowiązków inspektora:
  • zadania główne wynikające z art. 39 RODO;
  • możliwości wykonywania innych zadań.
 • Procedury związane z funkcjonowaniem inspektora, w szczególności:
  • informowanie i monitorowanie;
  • kontaktowanie się z osobą, której dane dotyczą;
  • kontaktowanie się z organem nadzorczym;
  • udział we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych;
  • udział w zawiadomieniach o naruszeniach ochrony danych osobowych;
  • udział w ocenie skutków dla ochrony danych oraz uprzednich konsultacjach.
 • Inspektor jako punkt kontaktowy dla podmiotów danych - udział inspektora w realizacji praw osób, których dane dotyczą:
  • rodzaje uprawnień;
  • zakres obowiązków inspektora;
  • ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;
  • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi ADO lub przetwarzającego.
 • Podejście inspektora do wykonywania obowiązków z uwzględnianiem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania danych.Dzień drugi (28.04.2017 r.):1. Panel dyskusyjny: „Nowa dokumentacja przetwarzania i ochrony danych”.

 • Rejestry czynności przetwarzania danych osobowych:
  • doświadczenia różnych państw członkowskich UE dotyczące prowadzenia rejestrów operacji przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 95/46/WE;
  • obowiązek prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych przez ADO oraz podmiot przetwarzający wynikający z RODO;
  • jak rozpoznawać różne czynności przetwarzania danych?
  • forma i sposób prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych.
 • Polityki ochrony danych:
  • czy każdy ADO powinien opracowywać polityki ochrony danych?
  • jaki zakres powinny obejmować polityki ochrony danych?
  • wykorzystanie dotychczasowej dokumentacji przetwarzania danych osobowych.
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych:
  • czy zgodnie z RODO należy nadawać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzić ewidencję osób upoważnionych?
 • Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych:
  • dokumentowanie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.

2. Panel dyskusyjny: „Aktualne problemy wykonywania funkcji ABI”

 • Wykonywanie sprawdzeń zgodności przetwarzania danych na wezwanie GIODO.
 • Projekty zmian przepisów prawa dotyczące przyszłości funkcji ABI.Udział w dyskusjach wzięli:

Maciej Byczkowski – Prezes Zarządu ENSI, Prezes Zarządu Stowarzyszenia ABI

adw. dr Jan Byrski – Partner w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Piotr Drobek – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO

Prof. Paweł Fajgielski – prof. dr hab. Paweł Fajgielski - Kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych na Wydziale Prawa KUL

adw. Xawery Konarski – Starszy Partner w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Paweł Makowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO

adw. dr Grzegorz Sibiga – Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN.Uwaga: Agenda może ulec zmianie.

ZGŁOSZENIE-CENNIK   |  PRELEGENCI  |   POZOSTAŃMY W KONTKACIE
Wszelkich informacji na temat XXI Kongresu ABI udziela
p. Aleksandra Jarzębska:
tel.(22) 620 96 95 lub 620 12 00,
e-mail: aleksandra . jarzebska [at] ensi.net, https://www.ensi.net

ENSI Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa, tel.: +48 22 620 12 00, faks: +48 22 620 12 53, e-mail: info @ ensi.net
 Polityka cookies/ Polityka prywatności    Copyright © ENSI 2006-2020


Cookies